Надлежност

У Управи за управљање ризиком обављају се послови који се односе на:
- организацију изградње и развоја јединственог система управљања ризиком од елементарних непогода и других несрећа;
- координацију и сарадња са државним органима, посебним организацијама јединицама локалне самоуправе, овлашћеним и оспособљеним правним лицима у циљу повећања ефикасности укупног рада, кроз оптимално коришћење ресурса и капацитета на предузимању превентивних мера, изради анализа и прогноза, предузимању мера заштите у случају непосредне опасности и мера заштите када наступи елементарна непогода и друга несрећа и мера ублажавања и отклањања последица;
- имплементација Упутства о садржају и методологији израде Процене угрожености;
- организација израде и праћење имплементације Процене угрожености Републике Србије;
- реализација Акционог плана Националне стратегије заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
- учешће у изради дугорочног, средњорочног и краткорочног плана развоја Сектора за ванредне ситуације;
- обављање административно - техничких и стручних послова за потребе Републичког штаба за ванредне ситуације;
- пружање стручне помоћи и праћење рада покрајинског штаба, окружних, градских и општинских штабова за ванредне ситуације;
- примену ГИС алата (географско информационих система ) за управљање просторно оријентисаним подацима; размена података од значаја за заштиту и спасавање са организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације;
- достављање прикупљених информација и анализа стања, државним органима, органима државне управе и Републичком штабу за ванредне ситуације;
- организацију и координацијu изградње и развоја система осматрања, обавештавања, раног упозоравања, - узбуњивања телекомуникација, информатике и заштите информација (криптозаштите);
- имплементација јединственог европског броја за хитне службе 112 на територији Републике Србије;
- мере за непрекидно функционицање телекомуникационог и информатичког обезбеђења и заштите информација за потребе руковођења, координацију акција заштите и спасавања и функционисања Сектора за ванредне ситуације;
- прикупљање, обраду и анализу података о елементарним непогодама и другим несрећама и последицама;
сарадњу са Националним тренинг центром из надлежности Управе у спровођењу обука из надлежности Управе;
- израда Регистра о привредним друштвима и другим правним лицима који управљају опасним материјама, односно власника објеката који су угрожени са аспекта терористичких напада;
- учешће и изради Планова заштите и спасавања на националном нивоу;
- давање сагласности на Планове заштите од удеса привредних друштава и других правних лица;
- давање мишљења корисницима високих брана на пројектну документацију система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања;
- организацију и спровођење обавештавања о удесима са прекограничним ефектима;
- праћење и спровођење активности – изради извештаја о анализи примене конвенција и директива из области заштите и спасавања;
- израду пројектних задатака за пројекте из надлежности Управе за управљање ризиком који се финансирају из Буџета и фондова ЕУ;
- праћење прописа ЕУ из области ванредних ситуација и учествовање у хармонизацији националних прописа са прописима ЕУ који се односе на област ванредних ситуација;
- сарадњу са другим организационим јединицама Министарства унутрашњих послова, Министарствима, посебним организацијама, правним лицима, научним и другим институцијама и осталим субјектима из области управљања ризиком;
- сарадња у реализацији послова са организационим јединицама Сектора из области управљања ризиком, успостављање и вођење јединствене информационе базе података о елементарним непогодама и другим несрећама;
- израда нацрта и обезбеђење примене законских прописа и подзаконских прописа;
- инспекцијски надзор из делокруга надлежности Управе.

Контролне листe

Детаљније

План инспекцијског надзора за 2021. годину

Преузмите документ

Годишњи извештај о раду инспекције за 2020. годину

Преузмите документ

План координисаних/ заједничких надзора

Преузмите документ